Novinky zo sveta biznisu

Nová povinnosť pre právnické osoby - zápis konečného užívateľa výhod

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01. 11. 2018 vzniká pre právnické osoby zapísané do obchodného registra, nová povinnosť zápisu tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR. Uvedená povinnosť nie je totožná so zápisom konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.
 
Za konečného užívateľa výhod sa pri právnickej osobe považuje fyzická osoba, ktorá:

  1. má na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na je základnom imaní priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet tvorí najmenej 25%,
  2. má právo vymenovať, inak odvolať alebo ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
  4. má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby najmenej vo výške 25%,
  5. spĺňa vyššie uvedené kritéria spoločne s inou osobou konajúcou zhodne s konečným užívateľom výhod.

V prípade, ak nie je splnená žiadna z podmienok uvedená pod písm. a) – e), zapíše sa vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod.

Pre spoločnosti existujúce pred 01.11.2018 je určené prechodné medziobdobie (do 31.12.2019), v ktorom sú spoločnosti povinné splniť si túto evidenčnú povinnosti. Dávame do pozornosti, že v súčasnej dobe ešte nie sú legislatívne vymedzené požiadavky na predloženie verifikačnej dokumentácie k zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a samotné registrové súdy ešte nedisponujú metodikou, ktorá by vyžadovala preverovanie takto zapisovaných údajov. Nakoľko možno predpokladať neskoršie sprísnenie podmienok, odporúčame pristúpiť k splneniu zákonnej povinnosti čo najskôr.
 
Ak by ste si ako spoločnosť zapísaná v obchodnom registri si v určenom termíne nesplnili svoju povinnosť, hrozí Vám pokuta až do výšky 3.310,- EUR.
 
V prípade Vášho záujmu o uvedenú službu, t.j. zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, sme Vám samozrejme radi k dispozícii.

Články s rovnakou témou

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin