Mesačný právny monitoring (marec)

 

1. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Účinnosť: 1. apríla 2019

(okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019)

Stručný popis:

 

V decembri 2018 prijal slovenský parlament vládny návrh zákona o finančnej správe, ktorým sa zjednocuje úprava kompetencií orgánov finančnej správy. Doposiaľ je táto úprava obsiahnutá v troch kompetenčných zákonoch, osobitne pre Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR a Kriminálny úrad finančnej správy, ďalej pre daňové úrady a špeciálne pre Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, a napokon pre colné úrady, vrátane oprávnení a povinností colníkov.

 

Prijatím zákona dôjde okrem iného k transformácii Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Inštitucionálne zostane zaradený ako daňový úrad, dôjde však k rozšíreniu osobnej pôsobnosti tohto úradu, a to tak, že bude plniť úlohy daňového úradu aj vo vzťahu k obchodníkom s cennými papiermi, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, platobným inštitúciám a v neposlednom rade aj voči subjektom so statusom schváleného hospodárskeho subjektu v zmysle čl. 38 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

 

Novým zákonom sa upravuje aj postavenie colníkov a postavenie štátnych zamestnancov, ktorých služobným úradom je Finančné riaditeľstvo SR.

 

Vzhľadom na uvedené zmeny sa prijatím zákona predovšetkým zasahuje do organizačnej štruktúry finančnej správy.

 


 

2. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Účinnosť: 1. marca 2019

Stručný popis:

 

Prijatím nového zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa reaguje na aplikačnú prax uplynulých štyroch rokov pôsobenia a účinnosti doterajšieho zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Napriek skutočnosti, že oznamovanie protispoločenskej činnosti sa zo zákona nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ide o povinnosť vyplývajúcu napríklad z výkonu zamestnania alebo povolania, a nejedná sa o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, utajovaných skutočností a obdobných povinností, ukázalo sa, že doterajší zákon sa nedostal do širšieho spoločenského povedomia a absentuje zmena prístupu k oznamovateľom protispoločenskej činnosti tzv. whistleblowerov. Zákonodarca uvedené dôsledky považuje za jedny z príčin jeho nedostatočného využívania zo strany samotných whistleblowerov.

 

Zriaďuje sa nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto doterajšieho inšpektorátu práce), a to tak vo forme odsúhlasovania pracovnoprávnych úkonov zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi (§ 7), ako aj vo forme pozastavovania účinnosti pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi (§ 12), ďalej kontrolovať dodržiavanie zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii zákona, ako aj robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom. Samostatná inštitúcia na ochranu oznamovateľov existuje napríklad od roku 2016 v Holandsku (Huis voor klokkenluiders) a obdobný orgán so širším záberom pôsobí od roku 2017 vo Francúzsku (L’Agence française anticorruption).

 

Vo vzťahu k zamestnávateľom s najmenej 50-timi zamestnancami sa zachováva povinnosť vytvoriť si vnútorný systém preverovania oznámení (vybavovania podnetov) s tým, že sa niektoré náležitosti vnútorného systému formulačne spresňujú, príp. obsahovo dopĺňajú oproti súčasnému stavu. Títo zamestnávatelia sú naďalej povinní určiť zodpovednú osobu, resp. osobitnú organizačnú zložku, na ktorú sa bude možné obrátiť s oznámeniami o protispoločenskej činnosti.

 

Zákon podrobnejšie vymedzuje vzťah medzi zodpovednou osobou a zamestnávateľom (zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy, tie však nesmú viesť ku konfliktu záujmu; zamestnávateľ ju nesmie za výkon jej úloh postihovať a musí jej umožniť nezávislé plnenie úloh vrátane poskytnutia dostatočných prostriedkov a súčinnosti). Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh a zamestnávateľ musí priebežne zabezpečovať ich udržiavanie.

 

Zákonodarca tým po novom pristúpil aj k ustanoveniu kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a k precizovaniu úpravy jej postavenia v rámci právnickej osoby, vrátane zvýšenia jej ochrany, a tým aj jej nezávislosti v rámci štruktúry zamestnávateľa.

 

S ohľadom na vývoj slovenského právneho poriadku sa rozširuje definícia závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb.

 

Napriek skutočnosti, že doterajšie princípy ochrany whistleblowerov zostali zachované, novým zákonom sa prístup osôb k ochrane uľahčil. Doterajšia právna úprava priznávala ochranu oznamovateľom len v prípade, že oznámené skutočnosti významnou mierou prispeli k objasneniu nekalej praktiky, pri priznávaní ochrany podľa nového zákona už miera prispenia nie je posudzovaná. Významnou zmenou prešla aj dĺžka poskytovanej ochrany, ktorá doposiaľ zanikala skončením trestného konania či konania o správnom delikte, po novom zanikne až uplynutím 3 rokov od skončenia týchto konaní.

 

V súvislosti s účinnosťou nového zákona považujeme za dôležité upozorniť na jeho prechodné ustanovenia. Úlohy novozriadeného úradu od 1. marca 2019 až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie 6 mesiacov od zvolenia prvého predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, plnia inšpektoráty práce, ktoré zaisťovali ochranu oznamovateľom protispoločenskej činnosti aj doposiaľ.

 

Zamestnávateľ je povinný zosúladiť zavedený vnútorný systém vybavovania podnetov s novou legislatívou do 30. septembra 2019.

 

Tento monitoring právnych predpisov bol pripravený advokátskou kanceláriou PETERKA & PARTNERS, so sídlom Kapitulská 18/A, Bratislava. Tel. +421 2 544 18 700; E-mail: butasova(@)peterkapartners.sk; www.peterkapartners.com.

Články s rovnakou témou

Naše podujatiaGalavečery a večierky

Oslávili sme 25 rokov!

Ďakujeme za účasť a príjemnú atmosféru viac ako 230 hosťom, ktorí sa 10.10.2019 zúčastnili Slávnostného večera pri príležitosti 25. výročia založenia...

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin