ESG - Nové povinnosti spoločností

Prosman & Pavlovič advokátska kancelária pripravila Newsletter o nových povinnostiach podľa európskej Smernice o vykazovaní informácií a udržateľnosti

V Európskom parlamente bola dňa 10.11.2022 schválená už dlho očakávaná Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (tzv. „CSRD“ alebo „Corporate Sustainability Reporting Directive“), ktorou sa pre rôzne skupiny podnikateľov zavádzajú nové povinnosti týkajúce sa predovšetkým výkazníctva informácií o udržateľnosti.

Cieľom CSRD je podporiť hospodársky rast a zároveň znižovať tlak na životné prostredie s úmyslom pomôcť tak dosiahnuť klimatické a environmentálne ciele. CSRD pre rôzne typy spoločností stanovuje rôzne termíny uplatnenia povinnosti výkazníctva, pričom vo všeobecnosti je možné jednotlivé termíny uplatnenia ESG vyjadriť nasledovne:

  1. od roku 2025 sú povinné vykazovať a zverejňovať ESG informácie (informácie k udržateľnosti) subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami, a to už za rok 2024,
  2. od roku 2026 budú povinné vykazovať a zverejňovať ESG informácie veľké spoločnosti, ktoré splnia aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: (i) tržby viac ako 40 miliónov EUR, (ii) viac než 250 zamestnancov a/alebo (iii)  objem aktív viac ako 20 miliónov EUR, a to za rok 2025
  3. od roku 2027 budú povinné vykazovať a zverejňovať ESG informácie malé a stredné podniky, ktorých akcie sú prijaté na regulovanom trhu, a to za rok 2026 a
  4. od roku 2029 budú povinné vykazovať a zverejňovať ESG informácie subjekty z tretích krajín s čistým obratom viac ako 150 miliónov EUR za predpokladu, že majú aspoň jednu dcérsku spoločnosť alebo pobočku v EÚ, a to za rok 2028.

Spoločnosti na ktoré sa vzťahuje povinnosť v zmysle ESG – prvá fáza (bod a vyššie) musia preto začať so zbieraním údajov už v roku 2024!

Priložený newsletter zachytáva základné pojmy a povinnosti týkajúce sa CSRD a povinnosti výkazníctva ESG.

V prípade akýchkoľvek otázok, resp. implementačných/právnych problémov sa môžete pokojne obrátiť na Prosman & Pavlovič advokátku kanceláriu.

www.prosman-pavlovic.sk 

Documentation

Download Newsletter_-_ESG_SVK.pdf  (PDF • 10 MB)

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin