Webinár : Dovoz tovaru v praxi

Language: slovenčina

Podujatie sa už konalo. *please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.

 

Problematika colných povinností pri exporte a importe tovaru je spojená so stykom s colnými orgánmi, ktorá je generálne upravená v Colnom kódexe Únie a ktorý bol prijatý po reforme niektorých colných oblastí s prihliadnutím na elektronizáciu colníctva. Poznanie colných povinností pri exporte a importe tovaru je však  ovplyvnené neustálym vývojom a tento vývoj má dopad aj na realizáciu colného konania.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s problematikou uplatňovania colných predpisov pri exporte a importe tovaru v praxi. Aplikovanie colných predpisov sa týka každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, ale najmä držiteľov colných režimov a používateľov zjednodušených postupov. Seminár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi, a to konkrétne štatutárnym orgánom, výkonným pracovníkom, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom a ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy colnej legislatívy alebo zvažujú oboznámenie sa s touto problematikou.

Seminár budú lektorovať skúsení odborníci na danú oblasť, JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát a prokurista, v minulosti colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018) a JUDr. Maroš Prosman, advokát a konateľ, v minulosti colník a tiež spoluaautor publikácie  Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).

Program seminára:

Úvod do colného konania pri exporte a importe tovaru

•             Clo

•             Colný status tovaru

•             Deklarant a jeho zástupca

•             Colné vyhlásenia

•             Rozdelenie colných režimov

•             Priblíženie colného režimu vývoz, spätný vývoz, prepustenie do voľného obehu

•             Colné konanie

•             Elektronické colné konanie pri exporte a importe tovaru

Diskusia a individuálne konzultácie

 

 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin