Členovia

Nové trendy v HR vytvárajú novú realitu vo firmách

Vitajte v roku 2022. Kým sa situácia vo firmách, po turbulenciách posledného roka, vráti do normálu budú manažéri ešte nejaký čas musieť viesť tímy, ktorým niečo chýba. Môže to byť samotná organizácia alebo chyba môže byť v samotnom ľudskom kapitále. Nedávne náročné obdobie vyzdvihlo dva dôležité faktory, ktoré budú ovplyvňovať oblasť HR a nastavenie pracovného prostredia a to: 1) ako ľudia medzi sebou spolupracujú a 2) ako organizácie vo vnútri svojho ekosystému fungujú. Počas tejto neľahkej cesty, je každá rada vítaná, aj keď pre riaditeľov firiem nie sú nasledovné témy ničím novým.

Predstavte si svet po pandémii - namiesto systému, ktorý je postavený na starých pravidlách,  neefektívnych procesoch, analogickom myslení a hierarchickom riadení, bude tam systém nový, ktorý využíva nové trendy, ako sú: digitálne myslenie, využívanie nových zdrojov a nové spôsoby interakcie v rámci organizácií. Ako premeniť túto predstavu na realitu? Nasledujúci článok rozoberá ústredné myšlienky, ktoré pomáhajú kľúčovým ľuďom prinášať efektívnejšie rozhodnutia. Pomáha im zvládať lepšie krízové časy.

 

#1 HR môže pomôcť zamestnancom spoznať identitu spoločnosti

V čase pandémie, organizácie vnímajú krehkosť HR ekosystémov. Pýtajú sa: „Ako viac posilniť kultúru, ktorá posilňuje vedenie a rozpoznanie talentov? Všetko, čo sa v organizácii deje, je prepojené na biznis aktivity - ako teda ovplyvňuje súčasný biznis experiment jednotlivé spoločnosti? Čo to znamená, byť pripravený na budúcnosť? Akú máme v spoločnosti vlastne kultúru?

A čo pomáha organizáciám nastaviť nový normál? Umožniť zamestnancom pochopiť, čo sa v ich „pracovných domácnostiach“ deje. Mať vždy na pamäti účel podnikania, hodnoty a kultúru. Čo potrebujete vedieť, je, prečo existujú vaše spoločnosti a v čom ste jedineční. Viac ako kedykoľvek predtým, lídri hľadajú odpovede na otázky, aký je hlavný účel podnikania ich spoločností. Na základe zistení by HR trendy mohli formulovať a aplikovať špecifiká do praxe v podobe nových noriem a nových spôsobov správania.

 

#2 Poznáte vaše talenty?

Lídri sú si vedomí nutnosti poznať skutočné talenty s pridanou hodnotou.

Pracujú s talentami v organizáciách tak, aby im pomáhali napĺňať ich strategické plány aj počas krízy. Ak to urobíte aj vy už teraz, budete vedieť lepšie zvládať ťažké časy a budete úspešnejší než ostatní a než vaši konkurenti. Krízové ​​časy sympatizujú s tými, ktorí pracujú na neustálom rozvoji talentov. Generálny riaditeľ maloobchodnej spoločnosti potvrdzuje: „Ten, kto začína pracovať s talentami ešte len teraz, nebude tak skoro úspešný. Na začiatku pandémie sme si stanovili stratégiu, analyzovali spôsoby práce a uvedomili sme si, kto sú naše najväčšie talenty pre riešenia v krízových časoch. A dali sme im „voľné ruky“ a dôveru, zodpovednosť teda nebola len na pleciach vrcholového manažmentu, ale aj vedúcich jednotlivých tímov a na samotných tímoch. Teraz pokračujeme vo zvyšovaní kvalifikácie, rekvalifikácii ľudí a budovaní nových zručností, pričom veľký dôraz sa kladie na dokonalé znalosti o našej spoločnosti“.

 

#3 Symfónia ľudského kapitálu vo firmách

V súčasnosti často počúvame o dopade home-office na tímovú prácu. Angažovanosť zamestnancov výrazne klesla. Spoločnosti analyzujú, aké dôsledky to má na ich podnikanie v konkrétnych číslach. Diskusie vo firmách sa vedú okolo nasledovných tém:

  • Ťažšie sa podporuje tímová inšpirácia a spolupráca v tíme
  • Ekonomický profit prináša zníženie cestovných a kancelárskych nákladov - tie sa už nikdy nevrátia na úroveň pred Covid pandémiou
  • Potreba budovania značky zamestnávateľa, spolupráce založenej na dôvere, flexibilne riadených úloh a zapojenia zamestnancov – to všetko je v centre pozornosti pri riadení hybridných tímov alebo tímov založených čisto na báze home-office
  • Hybridná práca, ak je možná, nespôsobuje pokles efektivity, takže tieto novonaučené spôsoby a úspešné metódy hybridných modelov nám zrejme zostanú aj po pandémii
  • Ak je to umožnené, práca čisto na báze home-office zabíja kreatívnu a okamžitú spoluprácu, čo ovplyvňuje angažovanosť zamestnancov v strednodobom časovom horizonte
  • Rozhodujúcim faktorom je duševná pohoda zamestnancov - spoločnosti sa musia zamerať na to, aby boli členovia tímu zapojení a efektívni

 Organizácie sa musia viac sústrediť na budovanie pozitívnych skúseností a zážitkov pre zamestnancov. Je potrebné prehodnotiť vlastné HR procesy, a viesť zamestnancov, k tomu, aby zužitkovali skúsenosti získané z nového fungovania týchto nových typov spoluprác. Či už ide o internú mobilitu, nové obchodné úlohy nové vedenie alebo mentoring. Na základe týchto novovzniknutých situácií, firmy už vedia, že môžu očakávať vytvorenie nových pracovných miest.

 

#4 Agilita, rýchlosť rozhoduje

Organizácie s tradičným spôsobom myslenia a tradičným spôsobom vedenia svojich hierarchických modelov – neprežijú. Prechádzajú na agilnejšie HR prostredie, ktoré poskytuje priestor a podporu potrebnú pre rýchlejšie rozhodnutia. HR trendy roku 2022 vyzdvihujú organizácie, ktoré zauditovali všetky svoje procesy, ľudí a bazálne piliere, na ktorých stoja. Nové štruktúry uprednostňujú interaktívny prístup, ktorý preferuje „talenty považované za krízových lídrov“ a vytvárajú cestu k agilnejším tímom. O týchto opatreniach sa má nielen diskutovať, ale musia sa aj dynamicky realizovať. A rýchle rozhodnutia navrhnuté správnymi ľuďmi prinesú aj rezkejšie riešenia a povedú k väčšiemu úspechu. Je na mieste otázka: „Odzváňa už spoločnostiam, ktoré majú niekoľko zložitých reportovacích úrovní? Časy pandémie vyžadujú rýchlejšie rozhodnutia.

Spoločnosti s menej komplexným reportovaním budú dosahovať vyššiu výkonnosť a budú schopné sa rozhodovať agilnejšie a promptnejšie.

 

#5 Neustále zlepšovanie – pozrite sa do zrkadla

Ľudské zdroje čelia problému získavania nových ľudí z interných, ako aj externých zdrojov. Pandemický trh sa riadi dopytom. Úspešní profesionáli majú zvyčajne viac možností na výber. Obchodné a organizačné zmeny, geografická prítomnosť – to všetko je impulzom pre neustále zlepšovanie procesov. Spoločnosti vyzývajú HR oddelenia, aby sa pozreli do zrkadla a zamysleli sa, či sa prenastavili tak, aby vedeli podporovať budovanie pozitívnych zážitkov a skúseností medzi zamestnancami a spôsoby ako identifikovať talenty vo vnútorných zdrojoch.

Generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti prispieva k tejto téme: „Sme uprostred vojny o hľadanie talentov. Podľa môjho názoru, aké bude množstvo týchto talentov v našej spoločnosti, to bude „zlomovým bodom pre naše ďalšie fungovanie“. Od toho bude závisieť aj náš budúci úspech alebo neúspech. Našim kolegom ponúkame nový spôsob myslenia: „Pracovať inteligentnejšie, nie však ťažšie“, čo je základným kameňom lean myslenia. Naša spoločnosť je priekopníkom v lean kultúre a veríme, že má zmysel neustále posilňovať túto myšlienku v našej firme.“

 

Vzhľadom na všetky spomenuté trendy v oblasti ľudských zdrojov si organizácie uvedomujú, aké dôležité je stanovenie si vlastných priorít. V roku 2022 sa bude klásť dôraz na zmeny v oblastiach: lean myslenia, agilite, podpore a rozvoja skúseností zamestnancov a kultúry spoločnosti. Tieto oblasti posilnia také zručností, ktoré budú práve potrebné na zvládanie kritických období počas krízy. Stupňujúce využívanie automatizácie a technológií môže len prispieť k vyššiemu úspechu zvolených priorít.

 

Katarína Bittalová, Partner, Arthur Hunt Slovakia

 

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

No event matches your search

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin