COVID-19

Október 2020: Aktualizované ekonomické opatrenia pre zamestnávateľov a podnikateľov prijaté vládou SR

V súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu a s tým prijatými opatreniami vláda SR zmenila rozsah a podmienky ekonomických opatrení a podpory na udržanie zamestnanosti  poskytovanej v rámci projektu „Prvá pomoc“, ktorý bol aktualizovaný na projekt „Prvá Pomoc Plus “.

 

Tento aktualizovaný projekt „Prvá Pomoc Plus“ sa bude vzťahovať už na žiadosti predložené za mesiac október 2020. Projekt ďalej predlžuje obdobie realizácie opatrení na január až marec 2021. Už existujúcim žiadateľom budú rozposielané dodatky k zmluvám. Termín na predkladanie nových žiadostí a správ o použití príspevkov z Prvej Pomoci Plus je naplánovaný na druhý novembrový týždeň.

 

Tu uvádzame prehľad prijatých zmien:

 

1. PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽOM S POVINNE ZATVORENÝMI PREVÁDZKAMI

 

Štát uhradí 80% celkovej ceny práce zamestnanca (namiesto 80% priemerného zárobku zamestnanca). Maximálna výška príspevku zostáva rovnaká, maximálne 1 100 EUR na osobu ako príspevok na náhradu mzdy, ktorú platia zamestnávatelia zamestnancom (počas zatvorenia prevádzok).

 

Podpora zahŕňa aj zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1. marci 2020, najneskôr však do 2. septembra 2020. O príspevky môžu žiadať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať  svoju  činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však 2. septembra 2020.

 

Obdobie povinného udržania zamestnanca, na ktorého zamestnávateľ získal príspevok, sa v čase vyhláseného núdzového stavu skracuje z dvoch mesiacov na jeden mesiac.

 

 

2. PRÍSPEVKY PRE PODNIKATEĽOV OVPLYVNENÝCH POKLESOM TRŽIEB

 

Plán finančných príspevkov (na vyrovnanie straty príjmu) pre samostatne zárobkovo činné osoby (fyzické osoby, t.j. podnikateľov podnikajúcich na základe živnostenského zákona, vrátane samostatne zárobkovo činných osôb podnikajúcich podľa osobitných zákonov (audítori, notári, herci atď.) a poľnohospodárov sa mení a dopĺňa takto:

 

  • oprávnená skupina sa rozširuje o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však 2. septembra 2020;
  • nárok majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým vznikla povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie po 1. júli 2020;
  • bola zrušená podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti popri pracovnom pomere;
  • výška príspevku v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb tvorí 1,5-násobok pomoci  podľa predchádzajúceho projektu (pozri nižšie), pričom z tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac:

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl až september 2020

Od októbra 2020

20%-39.99%

EUR 180

EUR 270

40%-59.99%

EUR 300

EUR 450

60%-79.99%

EUR 420

EUR 630

80%  a viac

EUR 540

EUR 810

 

 

3. PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽOM SO ZATVORENÝMI/OBMEDZENÝMI PREVÁDZKAMI ALEBO DOTKNUTÝCH ZNÍŽENÍM OBRATU

 

V tejto kategórii platia nasledujúce zmeny:

  • cieľová skupina zamestnancov sa rozširuje o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1. marci 2020, najneskôr však 2. septembra 2020;
  • cieľová skupina žiadateľov o príspevok sa rozširuje o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však do 2. septembra 2020;
  • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca, pre ktorého zamestnávateľ získal podporu, v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

 

Pokiaľ ide o príspevky (prostredníctvom opatrení 3A alebo 3B), došlo k týmto zmenám:

a) zamestnávatelia, ktorých prevádzky boli uzavreté/zakázané z dôvodu núdzového stavu (3A) - finančný príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemohol prideliť prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa spôsobených mimoriadnou situáciou (§ 142 Zákonníka práce), sa zvyšuje na 80% z celkovej ceny práce zamestnanca (namiesto 80% priemerného zárobku zamestnanca), najviac do výšky 1 100 EUR (namiesto 880 EUR)

 

b) zamestnávatelia, ktorým klesli tržby (3B) - paušálny finančný príspevok na pokrytie časti mzdových nákladov zamestnanca sa v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa zvyšuje na 80% z celkovej ceny z práce zamestnanca (namiesto 80% hrubej mzdy zamestnanca), a to až do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb podľa opatrenia č. 2 .:

 

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl až september 2020

Od októbra 2020

20%-39.99%

EUR 180

EUR 270

40%-59.99%

EUR 300

EUR 450

60%-79.99%

EUR 420

EUR 630

80%  a viac

EUR 540

EUR 810

 

 

* * *

 

Tento súhrn slúži iba na informačné účely a nemožno ho považovať za právny názor alebo radu, ako postupovať v konkrétnom prípade. Súhrn odzrkadľuje stav k 5. novembru 2020. V prípade akýchkoľvek právnych záležitostí, ktoré vzniknú za týchto okolností, neváhajte kontaktovať našu COVID-19 podporu  na adrese covidhelpdesk(@)peterkapartners.com.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin